Przez ponad 20 lat na terenie województwa podlaskiego dostarczyliśmy setki tysięcy metrów sześciennych mieszanek betonowych pod różnego rodzaju inwestycje. Stawiamy na innowacyjność. Wdrażamy nowe technologie. Używamy wyłącznie wysoko gatunkowych surowców. Dzięki temu nasz beton towarowy cechuje wysoka jakość oraz wytrzymałość.

Podkładowy:
 • C 8/10
 • C 12/15

Służy jako platforma robocza do wykonywania dalszych robót, np. jako warstwa podkładowa pod fundamenty, układana bezpośrednio na gruncie w wykopie; zwykle ma około 10-15 cm grubości.

Konstrukcyjny:
 • C 16/20
 • C 20/25
 • C 25/30
 • C 30/37
 • C 35/45
 • C 40/50
 • C 45/55
 • C 50/60
 • C 55/67
Betony posadzkowe 

Na życzenie klientów zbroimy włóknami:

 • stalowymi,
 • polipropylonowymi,
 • syntetycznymi

Betony specjalistyczne, które dzięki odpowiedniemu połączeniu optymalnych ilości spoiwa, stosu okruchowego oraz domieszek chemicznych, służą do wykonywania elementów w stosunku do których postawione są wysokie wymagania estetyczne oraz trwałościowo-wytrzymałościowe.

Betony drogowo – mostowe

Na kruszywach łamanych z litej skały – bazalt, granit, granodioryt – przeznaczony dla obiektów mostowych i nawierzchni betonowych narażonych na agresję mrozową i siarczany.

Betony samozagęszczalne (SCC)

Mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów. Beton znajduje zastosowanie tam gdzie zagęszczenie przez wibrowanie jest utrudnione bądź niemożliwe ze względu na gęste rozłożenie stali zbrojeniowej oraz skomplikowane kształty szalunków.

Betony hydtrotechniczne

Betony wysoko specjalistyczne, które wykorzystywane są do budowy elementów narażonych na szczególnie ekstremalną ekspozycję środowiskową. Najczęściej stosowane są w budownictwie hydrotechnicznym m.in. budowa jazów, zapór wodnych, śluz wodnych, elektrowni wodnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów i zbiorników oraz oczyszczalni ścieków.

Beton wałowany (RCC)

Rodzaj betonu mającego składniki podobne do betonu zwykłego, ale w innych proporcjach. Główne składniki to cement portlandzki, popioły lotne, woda, piasek, kruszywo, dodatki mineralne i domieszki chemiczne. Zawartość wody jest mniejsza niż w zwykłym betonie. Zagęszczenie wykonuje się za pomocą walca wibracyjnego z gładkim płaszczem. Beton wałowany znajduje główne zastosowanie przy budowie dróg i zapór wodnych.

Beton kontraktorowy

Betony o dużej ciekłości, zagęszczający się pod własnym ciężarem (nie wymagające wibrowania) o wydłużonym czasie urabialności. Znajdują one zastosowanie w budowie ścianek szczelinowych, murów oporowych, pali, iniekcji itp.

Beton architektoniczny

Betony architektoniczne znajdują zastosowanie w kształtowaniu estetyki i wykończenia. Z uwagi na to, że elementom wykonanym z betonu architektonicznego można nadać dowolny kształt, fakturę bądź też kolor, jest to materiał używany zarówno w aranżacji mieszkań prywatnych, jak i miejsc użyteczności publicznej.

Beton jamisty

Beton jamisty beton lekki charakteryzujący się wysoką porowatością spowodowaną brakiem lub niską zawartością piasku. Do wykonania stosuje się kruszywo grube o średnicy ziaren powyżej 4 mm. Ich powierzchnię powleka cement, co sprawia, że ziarna trwale łączą się ze sobą z zachowaniem niewypełnionych pustek. Porowata struktura umożliwia swobodny przepływ wody i powietrza.

Podsypki cementowo – piaskowe (PCP)
 • 1:2
 • 1:4
 • 1:6
 • 1:8

Mieszanki cementu oraz piasku w różnych stosunkach, w zależności od zapotrzebowania Klienta. Wykorzystywane są głównie jako warstwa wyrównująco-stabilizująca pod układaną kostkę brukową lub obrzeża i krawężniki.

Stabilizacja i podbudowy:
 • 1,5 Mpa
 • 2,5 Mpa
 • 5 Mpa

Specjalistyczne mieszanki, o ściśle określonych proporcjach cementu, kruszyw mineralnych oraz wody, które wykorzystywane są jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze nawierzchni drogowych.

Zaprawy murarskie
 • M5
 • M10
 • M15
 • M20
Mieszanki związane spoiwem:
 • C 0,4/0,5
 • C 0,8/1,0
 • C 1,5/2
 • C 3/4
 • C 6/8
 • C 9/12
 • C 12/16
 • C 15/20
 • C 18/24
 • C 21/28
 • C 24/32
 • C 27/36
Podkłady podłogowe (szlichty):
 • C 5
 • C 7
 • C 12
 • C 16
 • C 20
 • C 25
 • C 30

Popularnie nazywany wylewką, szlichtą lub jastrychem – to warstwa betonu wylewana bezpośrednio pod posadzką.

Wkrótce w ofercie samorozlewny podkład podłogowy SPP:
 • C 16
 • C 20
 • C 25
 • C 30
Na specjalne życzenie Klienta jesteśmy wstanie wyprodukować beton lekki na bazie kruszyw:
 • keramzytowch,
 • certytowych
 • styrobeton

Certyfikaty

Oferujemy Beton Towarowy wytworzony zgodnie z normą PN-EN 206-2016-12

Laboratorium


Posiadamy własne laboratorium, które prowadzi stały nadzór i badania kontrolne surowców oraz betonu towarowego.

Laboratorium wykonuje następujące badania:

1. Projektowanie składu mieszanek betonowych
2. Badania cech betonu:

– pobieranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie konsystencji betonu,
– badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej,
– badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie nasiąkliwości betonu,
– oznaczenie gęstości objętościowej betonu.

3. Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu