Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Załączniki: