W związku z zapytaniem  o wyjaśnienie zapisów specyfikacji urządzeń wchodzących w skład wyposażenia laboratorium węzła betoniarskiego w przetargu nieograniczonym 01/POPW/2017,udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania:

Automatyczna prasa do badania próbek na ściskanie i zginanie, praca dwuzakresowa.

1.W opisie przedmiotu zamówienia wymagają Państwo, aby maszyna była dwuzakresowa.

Czy przewidują Państwo rozbudowę maszyny o dodatkowe moduły (ramy) w przyszłości?

Jeżeli tak, czy wymagają Państwo dostawy maszyny, która będzie można doposażyć w taki moduły (łamarka, rama do zapraw)?

W odpowiedzi:

Tak, urządzenie powinno dawać możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły w przyszłości.

Aparat do badania wodoprzepuszczalności

1.W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, że urządzenie ma mieć możliwość pomiaru wody.

W Formularzu ofertowym precyzują Państwo, iż urządzenie ma posiadać wbudowaną pompę wody generująca ciśnienia z elektronicznym jego pomiarem oraz programatorem. Nie ma zapisu o pomiarze ilości wody.

Czy wyrażają Państwo zgodę na dostawę aparatu bez możliwości pomiaru wody?

W odpowiedzi:

Zgodnie z rozdziałem 4 SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, urządzenie powinno dawać możliwość wykonywania badań z pomiarem wody.