Protokół otwarcia ofert 01/POPW/2017 na zamówienie pod nazwą:

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium węzła betoniarskiego.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Załączniki: