Protokół otwarcia oferty 03/POPW/2016 na zamówienie pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu recyklingu świeżej mieszanki betonowej – 1 szt., wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)”w związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Załączniki: