Protokół z otwarcia ofert na zamówienie pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego węzła betoniarskiego o konstrukcji wieżowej, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP) wraz z koniecznymi robotami budowlanymi” w związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Załączniki: