POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Księżynie wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza PW RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy sp. j., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Księżynie, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno (dalej jako RAK-BUD lub ADO lub Administrator danych osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

1) za pomocą e-maila: sekretariat@rakbud.com.pl

2) za pomocą telefonu: 574-571-444

3) drogą pocztową: Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rakbud.com.pl

JAKIE DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;
 2. dane adresowe i kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane internetowe oparte na plikach cookies
 4. dane internetowe oparte na plikach cookies (dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce plików cookies dostępnej na Polityka plików cookies

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ RAK-BUD PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

I. Informacja przeznaczona dla kontrahentów ADO:

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę, w tym np. umowę dostawy, umowę o roboty budowlane, umowę o podwykonawstwo, umowę kupna-sprzedaży, umowę świadczenia usług, ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie przez ADO oferty handlowej, przesyłanie informacji o promocjach, przesyłanie katalogu produktów oferowanych przez ADO, (o ile wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po zakończeniu trwania Umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania Państwa ofertą w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Miesiąc.

II. Informacja przeznaczona dla pracowników/współpracowników kontrahenta ADO :

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO, np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta z ADO umowy to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
przetwarzania danych
Okres przechowywania/
przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie przez ADO oferty handlowej, przesyłanie informacji o promocjach, przesyłanie
katalogu produktów oferowanych przez ADO, (o ile wyrazili Państwo
w tym zakresie zgodę)
Art. 6
ust. 1 lit. a RODO
Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz
Państwo działają lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi również prawnie uzasadniony
interes ADO
art. 6 ust. 1 lit. b, f
RODO
Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi
przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
W celu przechowywania po
zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu
którego lub na którego rzecz Państwo działają na wypadek
ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w
przyszłości, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres zrealizowania celu w postaci przechowywania po zakończeniu trwania umowy zawartej przez ADO z podmiotem w imieniu którego lub na którego rzecz Państwo
działają na wypadek ewentualnego ponownego zainteresowania ofertą w/w podmiotu w przyszłości lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez
okres przechowywania danych w innych celach
Zapewnienie
bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu
wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Miesiąc.

III. Informacja przeznaczona do osób zainteresowanych ofertą ADO:

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
przetwarzania danych
Okres przechowywania/
przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie zamówionej
oferty i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z
przedstawioną ofertą
art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty

art. 6 ust. 1 lit. b – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty

 

1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);
2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przedstawienie przez ADO
oferty handlowej, przesyłanie informacji o promocjach, przesyłanie
katalogu produktów oferowanych przez ADO,(o ile wyrazili Państwo w
tym zakresie zgodę)
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, jednak nie później niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu
Dochodzenie roszczeń i
obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania
danych przez ADO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa
osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego,
rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie
uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Miesiąc.


IV. Informacja przeznaczona dla potencjalnych Kontrahentów ADO

IV. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rakbud.com.pl :

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.rakbud.com.pl to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
przetwarzania danych
Okres przechowywania/
przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie

art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz
którego Państwo działają

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO,
którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie

1) Okres niezbędny prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu
wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);2) Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i
obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania
danych przez ADO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

 • od podmiotu w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
 • automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej www.rakbud.com.pl za pośrednictwem plików cookies,
 • ze źródeł publicznie dostępnych w tym: panorama firm, biznes-polska.pl.
Kontrahenci:
(osoby, które mają zawarte z ADO umowy)
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem
możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta/osoby do kontaktu/osoby wykonujące czynności w imieniu
kontrahenta ADO
Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale
potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w
imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych
realizacja umowy może być utrudniona.
Osoby zainteresowane ofertą ADO Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu
oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną
ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości
przedstawienia oferty.
Osoby kontaktujące się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego
Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/
pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych
skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na
zgłoszenie/ pytanie.

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY ADO ZAMIERZA PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Dane osobowe osób, które kontaktują się z ADO za pomocą poczty elektronicznej mogą być przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem przez ADO z usługi G Suite dostarczanej przez Google Inc. W związku z powyższym dane mogą być przekazane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez USA odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

W pozostałym zakresie ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ADO umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: sekretariat@rakbud.com.pl
 2. drogą pocztową: Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

Przysługuje Państwu również prawo:

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.
 3. Zgodę mogą Państwo wycofać:
  1. za pomocą e-maila: sekretariat@rakbud.com.pl
  2. drogą pocztową: Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo ADO informuje, że z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO lub podmiotu trzeciego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.